Vol 8, No 4 (2022)

April 2022

Table of Contents

Original Research Articles

Lakshmy V. Raj, Kavita Sachdeva, Amrita Shukla, Mayur V. Kabade, Stephy Maria Tom
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220797
PDF
314-320
Sarthak Sachdeva, Divya Vaid, Lakshmi Vaid, Shuchi Bhatt
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220798
PDF
321-326
Stephy Maria Tom, Kavita Sachdeva, Mayur V. Kabade, Amrita Shukla, Lakshmy V. Raj
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220799
PDF
327-332
Sandravelu T., Preetham A. P., Musarrat Feshan
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220800
PDF
333-340
Kavita Sachdeva, Amrita Shukla, Mayur V. Kabade, Deepankar Chandrakapure, Stephy Maria Tom, Lakshmy V. Raj
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220801
PDF
341-347
Preetham A. Puthukudy, Musarrat Feshan, Sowmya Karuthedath
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220802
PDF
348-355
Sethulakshmi Sureshkumar, Nesva Pilaparambil Hamza, Abhilash Alex Francis
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220803
PDF
356-362
Shailesh Puntambekar, Abhishek Bhaumik, Suyog Bharambe, Mihir Chitale, Ravindra Sathe, Mangesh Panse, Kshitij Manerikar, Yogesh Langade, M. Azharuddin Azim Attar, Nikesh Gandhi, Apoorv Bhat, Ashutosh Ghuge, Renu Pimpale
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220804
PDF
363-367
Amrita Shukla, Kavita Sachdeva, Lakshmy V. Raj, Stephy Maria Tom, Mayur V. Kabade
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220805
PDF
368-374
Meenu Chaudhary, Khyati Kushwaha, Sandip Parmar, Abhey Sood
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220806
PDF
375-378
Kavita Sachdeva, Tinnu Anna Saji
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220807
PDF
379-385
Yaseer Ahmad Mir, Mehraj Uid-din Khan, Touseef Ul Ayoub
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220808
PDF
386-389
Kavita Sachdeva, Lakshmy V. Raj, Stephy Maria Tom, Diksha Sharma, Amrita Shukla, Mayur V. Kabade
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220809
PDF
390-396

Short Communication

Kuauhyama Luna-Ortiz, Antonio Gomez-Pedraza, Dorian Y. Garcia-Ortega, Philippe Pasche
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220810
PDF
397-401

Case Reports

Chyau Hong Wong, Shiun Chuen Chew
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220811
PDF
402-405
Tripti Maithani, Mudit Gupta, Rishabh Dogra, Sharad Hernot
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220812
PDF
406-408
Shruti Jha, Jyoti Singh, Alekh Kumar, Rakesh K. Singh
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220813
PDF
409-411
Arunabha Chakravarti, Deeksha Sharma
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220814
PDF
412-416
Dempsy Chengappa M. M., Sandeep Mehta, Shanender S. Sambyal, Gaurav Dua, Andrews Navin Kumar
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220815
PDF
417-421
S. Vinayak Easwern, Mamta Hegde, Mohak Kumar
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220816
PDF
422-423
Pankaj Kumar Sahu, Jitendra Bothra, Lovraj Goyal
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220817
PDF
424-427
Mukesh Kumar Yadav, Pankaj Kumar Sahu, Sanjay Kumar, Roohie Singh, Praveen Kumar Paramasivam, Natasha Dogra
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220818
PDF
428-430

Review Articles

Santosh Kumar Swain
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220819
PDF
431-436
Santosh Kumar Swain
DOI: 10.18203/issn.2454-5929.ijohns20220820
PDF
437-442